Zeszyty naukowe
Autor: Anita Czerniak, Wanda Skoczylas 291
Strony: 291–300
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-22
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranej jednostce samorządu terytorialnego z punktu widzenia przyjętych obligatoryjnych kryteriów oraz identyfikacja obszarów wymagających usprawnień, co umożliwi wdrożenie nowych standardów funkcjonowania jednostki. Metodologia badania – wyniki przeprowadzonego badania kwestionariuszowego oraz analiza literatury, aktów prawnych i dokumentów wewnętrznych powiatu. Wynik – identyfikacja stanu funkcjonowania kontroli zarządczej z punktu widzenia legalności, skuteczności i efektywności w powiecie. Oryginalność/wartość – sformułowanie na bazie case study opinii o na temat jakości funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego.
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, legalność, skuteczność, efektywność, powiat

The assessment of legality , efficiency and effecti veness of management control in a district authority office

Abstract:
Purpose – the assessment of functioning of management control in a chosen district authority office (DAO) from the point of view of assumed, obligatory criteria and the identification of areas requiring improvements, which should allow to implement new standards of entity functioning of the entity. Design/methodology/approach – the results of the conducted questionnaire research and analysis of literature, legal acts and internal documents of the DAO. Findings – identification of the state of functioning of management control from the point of view of legality, efficiency and effectiveness in the chosen DAO. Originality/value – formulation, on the basis of a case study, of the opinion about the quality of functioning of management control in the DAO.
Keywords: management control, legality, efficiency, effectiveness, district authority office