Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Wierzowiecka 477
Strony: 477–487
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-35
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie i ocena zasad realizacji procesu zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej w Akademii Morskiej w Gdyni, jak również wyników zarządzania ryzykiem na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa uczelni. Metodologia badania – dla oceny procesu zarządzania ryzykiem w Akademii Morskiej w Gdyni zastosowano analizę porównawczą przepisów prawnych, standardów i wytycznych oraz dokumentację uczelni określającą zasady zarządzania ryzykiem i zapisy prowadzone na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Wynik – w wyniku analizy stwierdzono poprawność przyjętych rozwiązań w Akademii Morskiej w Gdyniw ramach procesu zarządzania ryzykiem, jak również ich ciągłe doskonalenie. Ponadto, wyniki zarządzania ryzykiem na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa wskazują na systematyczne zwiększanie zdolności Wydziału i uczelni do osiągania założonych celów. Oryginalność/wartość – przedstawione zasady zarządzania ryzykiem mogą stanowić przykład dla innych jednostek sektora finansów publicznych w szkolnictwie wyższym.
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem, szkolnictwo wyższe

RULES OF RISK MANAGEMENT IN MANAGEMENT CONTROL ON THE EXAMPLE OF THE FACULTY OF ENTREPRENEURSHIP AND QUALITY SCIENCE IN THE GDYNIA MARITIME UNIVERSITY


Abstract:
Purpose – the aim of the article is to describe and assess the principles of the realisation of the risk management process as a part of management control in the Gdynia Maritime University, as well as the results of risk management at the Faculty of Entrepreneurship and Quality Science. Design/methodology/approach – to assess the process of risk management in the Gdynia Maritime University a comparative analysis of legal acts, standards and guidelines, as well as the university documentation setting out the principles of risk management and the records kept at the Faculty of Entrepreneurship and Quality Scienceto assessment the risk management process of Gdynia Maritime Universitywas performed. Findings – the results of the analysis showed the correctness of the solutions of the risk management process adapted by the Gdynia Maritime University, as well as their continuous improvement. Moreover, the results of risk management at the Faculty of Entrepreneurship and Quality Science indicate a systematic increase in the ability of the Faculty and the University to attain its
objectives. Originality/value – the presented risk management principles maybe an example for other public sector units in higher education.
Keywords: management control, risk management, higher education