Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, Paulina Wojciechowska 461
Strony: 461–475
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-34
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest prezentacja punktowej metody oceny ryzyka, którą można wykorzystać w celu obniżenia ryzyka inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych realizujących zadania inwestycyjne. Metodologia badania – wykorzystane metody badawcze to: studia literatury i przepisów prawnych, a także krytyczna analiza dokumentów wewnętrznych badanej jednostki. Wynik – artykuł prezentuje wewnętrzne metody i procedury zarządzania ryzykiem inwestycji w badanej jednostce realizującej wiele zadań inwestycyjnych. Oryginalność/wartość – w artykule szczegółowo opisano zastosowanie punktowej metody identyfikacji i oceny ryzyka przed realizacją zaplanowanego zadania inwestycyjnego. Metoda ta cechuje się wysoką użytecznością. Można ją stosować do zarządzania ryzykiem w odniesieniu do dowolnego zadania inwestycyjnego w każdej jednostce.
Słowa kluczowe: ryzyko, analiza ryzyka, zarządzanie ryzykiem, kontrola zarządcza, jednostki sektora finansów publicznych

MEASUREMENT AND RISK MANAGEMENT METHODS OF THE INVESTMENT TASKS IN UNITS OF THE PUBLIC SECTOR

Abstract:
Purpose – the object of the paper is to present the point based method of risk assessment which might be used to decrease the risk of investment in units of the public sector, which realize investment tasks. Design/methodology/approach – in response to needs of this paper literature, current law and regulations study was done, and critical analysis of the internal documents of the studied entity was conducted. Findings – the article presents internal documents and procedures of the risk management in the analysed unit realising many investment tasks. Originality/value – the article describes the use of the point-based risk assessment method before the realization of an investment task. The method is characterized by the high utility level and might be used for risk management of any investment task in every entity.
Keywords: risk, risk assessment, risk management, management control, units of the public finance sector