Zeszyty naukowe
Autor: Marzena Remlein 169
Strony: 169–180
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-18
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – analiza wyników działalności finansowej spółek notowanych na GPW w Warszawie z branży paliwowej. Metodologia badania – w artykule zastosowano metodę analizy literatury i regulacji prawnych oraz metody z zakresu analizy finansowej. Wynik – w opracowaniu zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących wyników działalności finansowej spółek giełdowych branży paliwowej. Oryginalność/Wartość – finansyzacja jest stosunkowo nowym zjawiskiem, które w literaturze prezentowane jest głównie w ujęciu makroekonomicznym. Brak badań odnoszących się do wpływu finansyzacji na działalność gospodarczą podmiotów.
Słowa kluczowe: finansyzacja, działalność finansowa, przychody finansowe, koszty finansowe, wynik działalności finansowej

THE IMPACT OF THE ECONOMY FINANCIALISIATION ON THE FINANCIAL RESULTS OF POLISH COMPANIES

Abstract:
Purpose – the analysis of the financial results of fuel companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Design/Methodology/Approach – the method of analysis of the literature and regulations and methods of financial analysis were used in the study. Findings – the paper presents the empirical findings on the financial results of listed companies fuel industry. Originality/Value – the financialisiation is a relatively new phenomenon that is presented in the literature mainly macroeconomic perspective. There are no studies on the impact of the financialisation on business entities.
Keywords: financialisiation, financial activities, financial income, financial costs, the result of financial activities