Zeszyty naukowe
Autor: Lucyna Poniatowska 159
Strony: 159–167
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-17
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie skutków podatkowych tworzenia rezerw na zobowiązania w rachunkowości. Metodologia badania – metodą badawczą zastosowaną w niniejszym opracowaniu jest analiza literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych. Wynik – podejście rachunkowości i prawa podatkowego do rezerw jest zupełnie odmienne. Zgodnie z przepisami prawa bilansowego jednostki muszą tworzyć rezerwy, obowiązek ich tworzenia wynika także z nadrzędnych zasad rachunkowości, natomiast regulacje prawa podatkowego co do zasady nie uznają za koszty uzyskania przychodów rezerw tworzonych w rachunkowości. W praktyce rodzi to określone skutki podatkowe. Oryginalność/Wartość – konsekwencją tworzenia rezerw w rachunkowości jest powstawanie ujemnych różnic trwałych lub przejściowych w kosztach bilansowych i podatkowych. Efektem powstawania ujemnych różnic przejściowych jest konieczność ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Słowa kluczowe: rezerwy na zobowiązania, prawo podatkowe, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

TAX EFFECTS OF CREATION PROVISIONS FOR LIABILITIES IN ACCOUNTING

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to present the tax consequences of creation provisions for liabilities in the accounting. Design/Methodology/Approach – the method of critical analysis of literature and the accounting regulations were used to prepare this article. Findings – the approach of accounting law and tax law to provisions for liabilities is quite different. In accounting units have to creation provisions for liabilities, the tax law regulations do not recognize the provisions for liabilities as a tax cost. In practice, this causes certain tax consequences. Originality/Value – the consequence of creation provisions are the permanent and temporary differences and the need to create assets for deferred tax.
Keywords: provisions for liabilities, tax law, assets for deferred tax, provision for deferred tax