Zeszyty naukowe
Autor: Maria Hass-Symotiuk 7
Strony: 7–17
DOI: 10.18276/frfu.2015.78-01
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – zaprezentowanie wyników badania dotyczącego funkcjonowania jednego z obszarów kontroli zarządczej, jakim jest informacja i komunikacja w rządowych i samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych.
Metodologia badania – w opracowaniu wykorzystano metody analizy źródeł, dokumentów i ankiet (kwestionariuszy), których wyniki opracowano z wykorzystaniem metod indukcji i dedukcji oraz statystyki opisowej.
Wynik – wynikiem przeprowadzonych badań jest potwierdzenie użyteczności i ograniczeń dotyczących zbiorów informacji i ich przepływu w systemie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.
Oryginalność/wartość – dla teorii potwierdzenie walorów sprawnego systemu informacyjnego we wdrażaniu i sprawnym funkcjonowaniu kontroli zarządczej, dla praktyki gospodarczej – wskazanie występujących w tym zakresie niedociągnięć i słabości.
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, informacja, komunikacja, polityka bezpieczeństwa informacji, ochrona informacji

THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION IN THE MANAGEMENT CONTROL SYSTEM OF PUBLIC SECTOR ENTITIES – THE RESEARCH RESULTS

Abstract:
Purpose – The presentation of the results of the research concerning the functioning of one of the areas of management control, namely information and communication in governmental and self-governmental entities of the public sector.
Design/Methodology/approach – The following research methods were used: source, document and questionnaire analysis, which results were compiled with the use of inductive and deductive reasoning and descriptive statistics.
Findings – The result of the research affirms the utility and limitations related to data banks and its transfer through the management control system in the public sector entities.
Originality/value – For the theory, the confirmation of advantages of the effective informational system in in implementing and effective functioning of management control. For business practice – the presentation of shortcomings and weaknesses in this area.
Keywords: management control, information, communication, the information safety policy, the information security