Zeszyty naukowe
Autor: Natalia Marska- Dzioba 19
Strony: 19–32
DOI: 10.18276/frfu.2015.78-02
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – analiza metod określania kosztów i korzyści społecznych wykorzystanych w procesie ewaluacji wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach regionalnych programów operacyjnych województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.
Metodologia badania – przeprowadzona analiza ma charakter analizy ex-post i krytycznej analizy porównawczej. Wykorzystano metodę ekspercką, analizę desk-research i analizę przypadków.
Wynik – badanie ma na celu pokazanie, że realizacja tego samego zadania publicznego, opartego na centralnie zdefiniowanych wytycznych ekonomicznych może być dokonywana przez samorządy w odmienny sposób.
Oryginalność/wartość – artykuł porusza zagadnienia aktualne i istotne w kontekście rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej związane z absorbcją środków pomocowych Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: regionalny program operacyjny, analiza ekonomiczna

SOCIAL COSTS-BENEFITS ANALYSIS IN THE PROCESS OF APPLICATIONS’ EVALUATION FOR FUNDING OF PROJECTS RELATED TO THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY (BASED ON SELECTED REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMMS)

Abstract:
Purpose – Analysis of methods of the social costs – benefits determinants used in the applications’ evaluation process for financing projects in the field of information society development in the regional operational programs of Lubuskie, Wielkopolska and West Pomeranian Wojewodships in the period of 2007–2013.
Research methodology – Essentially ex-post analysis, critical comparative analysis, desk-research expert analysis and case studies.
The result – the implementation of the public tasks, based on centrally defined economic guidelines can be made by local governments in different ways.
Originality/value – article discusses the current and relevant issues of in the context of the beginning of the next EU financial framework.
Keywords: regional operational programms, economic analisys