Zeszyty naukowe
Autor: Edward Nowak 75
Strony: 75–82
DOI: 10.18276/frfu.2015.78-06
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – ukazanie znaczenia oraz zakresu normalizacji sprawozdawczości finansowej spółek w dyrektywach Unii Europejskiej w relacji do wielkości jednostek gospodarczych.
Metodologia badania – aby osiągnąć cel artykułu przeprowadzono analizę dyrektywy 2013/34/UE i innych regulacji w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz studia literaturowe.
Wynik – w artykule wykazano, że wymogi w zakresie sprawozdawczości finansowej sporządzanej według dyrektywy UE są proporcjonalne do wielkości spółek, co jest zgodne z zasadą współmierności kosztów i korzyści.
Oryginalność/wartość – artykuł jest przyczynkiem w dyskusji nad harmonizacją sprawozdawczości finansowej w Unii Europejskiej, ukierunkowanej na umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, harmonizacja sprawozdawczości, dyrektywy Unii Europejskiej, wielkość spółki

FINANCIAL REPORTING OF COMPANIES, IN THE LIGHT OF THE EU ACCOUNTING DIRECTIVE

Abstract:
Purpose – to examine the significance and the range of financial reporting harmonization in rela-tion to company size, as reflected in the EU legislature.
Design/Methodology/approach – analysis of the EU accounting directive and other accounting and financial reporting regulations, supplemented by literature studies.
Findings – the study shows that the financial reporting requirements expressed in the EU directive are applied in proportion to the size of the reporting enterprise, thus satisfying the proportionality principle of costs and benefits.
Originality/value – this paper is a contribution to the discussion on the harmonization of financial reporting standards in the European Union, intended to stimulate the internationalization of small and medium-sized companies.
Keywords: financial reporting, harmonization of reporting standards, EU directives, company size