Zeszyty naukowe
Autor: Urszula Gierałtowska 55
Strony: 55–74
DOI: 10.18276/frfu.2015.78-05
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – próba oceny skuteczności funduszy indeksowych oraz funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie.
Metodologia – obliczenie błędu naśladowania dla funduszy indeksowych i funduszy ETF w latach 2010–2015.
Wynik – fundusze ETF są nowym instrumentem finansowym na polskim rynku kapitałowym, który pojawił się na GPW po raz pierwszy we wrześniu 2010 roku. Obecnie notowane są trzy ETF (na WIG20, DAX oraz S & P 500). Podstawowe zalety ETF to: wysoka płynność, prostota i przejrzystość instrumentu, niskie koszty zarządzania i dość wierna replikacja indeksu. Na dziś na polskim rynku funkcjonuje jedynie 7 funduszy indeksowych, które replikują mWIG40, WIG20lev i WIG20short. Fundusze te osiągały zazwyczaj gorsze o kilka punktów procentowych wyniki niż replikowane indeksy.
Oryginalność – ze względu na fakt, że rynek funduszy indeksowych i ETF w Polsce jest niezwykle młody i mało zróżnicowany, badania nie były prowadzone dla polskiego rynku kapitałowego.
Słowa kluczowe: fundusze ETF, fundusze indeksowe, fundusze inwestycyjne, fundusze zarządzane pasywnie, błąd odwzorowania

INDEX FUNDS AND EXCHANGE-TRADED FUNDS ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to characterize index funds and exchenge-traded funds on the Warsaw Stock Exchange and assessment of their efficiency.
Methodology – Calculation of tracking error for the index funds and ETF in the years 2010–2015.
Findings – ETF is a new financial instrument on the Polish market, which was introduced in September 2010. Currently there are three ETFs – ETF WIG20, ETF DAX and ETF S&P 500. The basic advantages of ETF are: high liquidity, simplicity and clarity of the instrument, low cost and small deviations from the benchmark. At the moment there are only 7 index funds on the Polish market. They cover mWIG40, WIG20lev and WIG20short indices. The funds do not follow closely indices: they usually underperforms market by several percent points.
Originality – This market in Poland is at very early stage of their development. Studies have not been conducted for the Polish capital market so far.
Keywords: exchenge-traded funds (ETF), index funds, investment funds, passive management funds, tracking error