Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Wójtowicz 99
Strony: 99–108
DOI: 10.18276/frfu.2015.78-08
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Artykuł poświęcony jest problemom z porównywalnością oraz wiarygodnością informacji dostarczanych przez sprawozdawczość finansową na potrzeby decyzji inwestycyjnych. W złożonym środowisku prawnym funkcjonującym w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, regulacje MSR/MSSF oraz US GAAP bardzo trudno jest dokonać rzetelnej oceny perspektyw inwestycyjnych spółek publicznych, jak i niepublicznych, zwłaszcza gdy prowadzą one działalność gospodarczą na różnych rynkach geograficznych.
Cel – usystematyzowanie wiedzy na temat porównywalności sprawozdań finansowych z uwzględnieniem koncepcji wartości godziwej, ocena przydatności przyjętych regulacji w tym zakresie dla inwestora oraz wypracowanie stanowiska dotyczącego sensu dalszych regulacji w obszarze MSR/MSSF przy nierealizowanej nadal idei porównywalności sprawozdań finansowych. Metoda badania – analiza aktualnych regulacji prawnych oraz źródeł literaturowych.
Wynik – w rezultacie przeprowadzonej analizy potwierdzono tezę, iż postępujący proces harmonizacji i standaryzacji rachunkowości prowadzi do pogłębienia problemów z porównywalnością sprawozdań finansowych z punktu widzenia inwestora, co istotnie wpływa na proces podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Oryginalność/wartość – artykuł porządkuje dotychczasową wiedzę i stanowi głos w toczącej się dyskusji na temat sensu dalszych regulacji w obszarze rachunkowości.
Słowa kluczowe: Ramy Koncepcyjne MSR, MSSF, US GAAP, wycena bilansowa, proces podejmowania decyzji inwestycyjnych

INVESTMENT DECISIONS IN THE CONTEXT OF FINANCIAL STATEMENTS COMPARABILITY

Abstract:
Purpose – systematization of knowledge concerning financial statements comparability including conception of fair value, assessment of usefulness of binding regulations in that area from investor’s point of view and develop a position regarding sense of further regulations in IAS/IFRS area in the situation that the idea of comparability of financial statements is still not carried out.
Design/Methodology/Approach – analysis of binding legal regulations and bibliography.
Findings – the following thesis was confirmed: ongoing process of harmonization and standarisation of accountancy leads to increase the problems with comparability of financial statements from investor’s point of view, which substantially affects the process of investment decisions undertaking.
Originality/Value – the paper organizes knowledge and poses a voice in ongoing debate concerning further regulations in the accounting area.
Keywords: Conceptual Framework IAS, IFFR, US GAAP, balance sheet valuation, process of investment decision undertaking