Zeszyty naukowe
Autor: Anna Jurek 111
Strony: 111–121
DOI: 10.18276/frfu.2015.78-09
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedmiotem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w interesie podmiotów leczniczych jest zawieranie umów dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanego z wykonywaną działalnością leczniczą.
Metodologia badania – badanie przeprowadzono na grupie 10 szpitali; wybór podmiotów dokonany został w sposób celowy spośród szpitali wielospecjalistycznych.
Wynik – obecna sytuacja na rynku oraz rosnąca świadomość pacjentów wskazują na konieczność długofalowego myślenia o zabezpieczeniu interesów podmiotu leczniczego poprzez wykupienie polis odpowiedzialności cywilnej z wysokimi sumami gwarancyjnymi.
Oryginalność/wartość – uzasadnienie wagi posiadania przez podmioty lecznicze umów dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.
Słowa kluczowe: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, podmiot leczniczy, szpital

SIGNIFICANCE OF CIVIL LIABILITY INSURACE IN OPERATION OF MEDICAL ENTITIES

Abstract:
Purpose – the aim of this paper is to answer the question whether purchase of voluntary insurance of civil liability by hospitals is beneficial for them.
Design/Methodology/approach – study conducted on a group of 10 hospitals; units were selected from group of multidisciplinary hospitals.
Findings – current situation on a market and growing awareness of patients indicate the need for long-term thinking about hospitals interests by purchasing liability insurance policies with high sum insured.
Originality/value – justification importance of having voluntary insurance of civil liability by hospitals.
Keywords: liability insurance, medical entity, hospital