Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe,  Ubezpieczenia Funkcje współczesnej rachunkowości

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 27

Wydawnictwo Naukowe Universytetu Szczecińskiego
Szczecin 2010

ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842

PDF Spis treści (plik do pobrania)
PDF Streszczenia (plik do pobrania)SPIS TREŚCI

URSZULA DRUMLAK - Międzynarodowe standardy edukacyjne dla zawodowych księgowych a standaryzacja księgowych w Polsce 5
WALDEMAR GOS - Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz zobowiązania warunkowe w świetle krajowego standardu rachunkowości nr 6 21
MAGDALENA JANOWICZ - Połączenia jednostek gospodarczych w polskim prawie bilansowym i międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej – podstawowe różnice 35
MARCIN KACZMAREK - Koncepcja ewidencji księgowej wydatków (kosztów) w budżetowaniu zadaniowym 49
PRZEMYSŁAW MUĆKO - Aspekt czasu w metodach wyceny bilansowej a czynniki ryzyka 59
BOŻENA NADOLNA - Przesłanki stosowania formuł kosztowych do ustalania cen 77
RYSZARD ORLIŃSKI - Kontrola zużycia materiałowego na przykładzie wybranego zakładu opieki zdrowotnej 89
KAZIMIERZ SAWICKI - Nowe obowiązki i odpowiedzialność rad nadzorczych spółek w zakresie kontroli wewnętrznej, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej 101
WANDA SKOCZYLAS - Rachunek przepływów pieniężnych w ocenie płynności finansowej i wypłacalności przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu 115
KAZIMIERA WINIARSKA - Zmiany regulacji prawnej audytu wewnętrznego w Polsce 129
ANNA ZBARASZEWSKA - Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o sytuacji finansowej jednostki gospodarczej 139