Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe,  Ubezpieczenia
Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o finansach publicznych

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 30

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2010

ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842

PDF Spis treści (plik do pobrania)
PDF Streszczenia (plik do pobrania)SPIS TREŚCI

KAZIMIERA WINIARSKA - Regulacje prawne audytu wewnętrznego w 2010 roku 11
MIROSŁAW STARZYŃSKI - Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce w latach 2002–2010 21
OLGA MARTYNIUK - Rola audytu wewnętrznego w nadzorze korporacyjnym 31
ANNA BARTOSZEWICZ, HENRYK LELUSZ - Audyt wewnętrzny w samorządzie gminnym w świetle nowych regulacji prawnych – wybrane problemy 43
LUCYNA WRÓBLEWSKA - Osobowość i wartości etyczne audytora a jakość audytu według badań ankietowych przeprowadzonych w bankach 55
BEATA ZALESKA - Kontrola zarządcza jako element kontroli wewnętrznej według ustawy o finansach publicznych 69
MAGDALENA WODYŃSKA - Rola audytu wewnętrznego w procesie wdrażania kontroli zarządczej w izbie skarbowej 79
KAZIMIERZ SAWICKI - Istota i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach gospodarczych i budżetowych 91
ELŻBIETA IZABELA SZCZEPANKIEWICZ - Wpływ standardów światowych na treść standardów kontroli zarządczej w polskim sektorze finansów publicznych 105
KRZYSZTOF KONSTANTYN - Usprawnienie kontroli kosztów w procesie budżetowania w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej 115
KATARZYNA POLAK - Kontrola wewnętrzna w systemie zarządzania według International Food Standard 125
BOŻENA NADOLNA - Rola i zadania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego w Polsce 137
ELŻBIETA IZABELA SZCZEPANKIEWICZ, MARIUSZ DUDEK - Organizacja i zadania komitetów audytu w sektorze finansów publicznych i w jednostkach zainteresowania publicznego 149
EWA WIKTORIA BABUŚKA - Rola komitetu audytu i jego specyfika w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych 161
MAREK JASZTAL - Projektowanie audytu efektywności ekonomicznej i technicznej wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych w laboratorium kryminalistycznym jednostki Policji 173
JOANNA KORENDOWICZ - Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające zarządzanie szpitalem 193
RAFAŁ MAJCHROWSKI - Audyt wewnętrzny zamówień publicznych 203
DANUTA BYLIŃSKA - Audyt wewnętrzny systemu zwrotów nadpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych 223
EWA KOWALEWSKA - Zarządzanie ryzykiem bankowym na potrzeby działalności kredytowej 237
KRZYSZTOF DZIADEK - Audyt projektów współfinansowanych ze środków funduszy unijnych 253
IWONA MAJCHRZAK - Wydatki i koszty jako przedmiot audytu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych 263
TERESA SADOWSKA - Dokumentowanie procedury audytu wewnętrznego 277
MIROSŁAW ADAMCZYK - Kapitały własne przedmiotem audytu 289
JOLANTA BAMBERSKA, KRYSTYNA BRZOZOWSKA - Wyniki audytu wewnętrznego publicznych szkół wyższych w Polsce 303
JOANNA HABELMAN - Audyt sprawozdań finansowych w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA 313
AGNIESZKA BASARA - Program zadania audytowego w zakresie sprawozdania finansowego 325
MARIUSZ PRAWICKI - Zmiany w realizacji audytu wewnętrznego z zakresu zabezpieczenia systemów informatycznych w urzędach skarbowych województwa zachodniopomorskiego spowodowane nową ustawą o finansach publicznych 339
JOANNA PRZYBYLSKA - Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego – ocena rozwiązania 349
HALINA SZYMAŃSKA, TERESA KIZIUKIEWICZ - Audyt wewnętrzny prowadzony przez usługodawcę 359