Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Wójcik 749
Strony: 749-759
pdf pełen tekst

Streszczenie
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ukazanie problematyki obligacji przychodowych jako jednego ze źródeł finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Konstrukcja obligacji przychodowych oparta jest na przychodach z określonego źródła, a celem ich emisji jest pozyskanie środków niezbędnych do sfinansowania konkretnego przedsięwzięcia przynoszącego przychody. Każda jednostka samorządu terytorialnego powinna brać pod uwagę fakt, iż sięgając po obligacje przychodowe ma możliwość zdywersyfikowania źródeł finansowania swojej działalności inwestycyjnej. Pomimo istniejących niedogodności, obligacje przychodowe są znakomitą alternatywą dla bankowych limitów kredytowych.

REVENUE BONDS AS A SOURCE OF FINANCING LOCAL GOVERNMENT UNITS’ INVESTMENTS
Summary
The purpose of this study is to present the issue of revenue bonds as one of the sources of financing local governments’ investments. Revenue bonds construction is based on revenues from a particular source, and the aim of their emission is to raise the necessary resources to finance a specific enterprise which is bringing revenues. Each unit of local government should take into consideration the fact that while reaching for revenue bonds it has the possibility to diversify financing sources of its investment activities. Despite the inconveniences, revenue bonds are an excellent alternative a bank line of credit.