Zeszyty naukowe
Autor: Arkadiusz Kustra, Agata Sierpińska-Sawicz 791
Strony: 791-804
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule zawarte zostały problemy finansowania korporacji międzynarodowych. Specyfika finansowania spółek wewnątrz korporacji międzynarodowych polega przede wszystkim na dywersyfikacji źródeł finansowania i większej ich dostępności dla podmiotów, wynikającej z umiędzynarodowienia procesu finansowania. Ryzyko finansowania takich podmiotów jest mniejsze, co ogranicza koszty korzystania z kapitału. Dla potwierdzenia teoretycznych rozważań posłużono się przykładem korporacji ArcelorMittal, która stosuje większość scharakteryzowanych form finansowania. W warunkach kryzysu badana korporacja szerzej korzystała z emisji obligacji, z których środki posłużyły do uregulowania wymagalnych kredytów bankowych. W celu utrzymania równowagi finansowej korporacja zwiększyła udział kapitałów własnych w łącznych źródłach finansowania oraz dokonała konwersji kredytów na zobowiązania dłużne o charakterze obligacji.

FINANCING OF INTERNATIONAL CORPORATIONS IN CONDITIONS OF ECONOMIC CRISIS
Summary
The paper presented the financing problems of international corporations. The specificity of financing in international corporations relies on diversification of financial sources of capital and their availability for enterprises on international market. The risk of financing such corporations is lower, which reduces the cost of capital. To justify the theoretical considerations, the Arcelor Mittal corporation was used as a practical example, which uses most of presented forms of financing. In conditions of economic crisis, the Arcelor Mittal corporation increased the issue of bonds to finance the debt and loans. In the aim of financial balance optimization the corporation increased the part of common stocks in the capital and drove to conversion from debt to bonds.