Zeszyty naukowe
Autor: Anna Katoła 249
Strony: 249-262
pdf pełen tekst

Streszczenie


Nadrzędnym celem zrównoważonego rozwoju i tworzenia instrumentarium realizacji tej koncepcji jest podnoszenie jakości życia społeczeństwa przez zapewnianie godziwych warunków życia i modyfikację wartości społecznych. Jakość życia jest zarówno celem, jak i efektem zrównoważonego rozwoju. Unia Europejska, w tym Polska, przyjęła za fundamentalne założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem artykułu jest zatem przedstawienie Polski na tle pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle realizacji celów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych zrównoważonego rozwoju. Do realizacji tego celu wykorzystano wybrane syntetyczne wskaźniki pomiaru różnych aspektów zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, Unia Europejska, wskaźnik zrównoważonego społeczeństwa, światowy indeks szczęścia

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF POLAND COMPARED TO THE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

Summary

The main objective of sustainable development and the creation of instruments to implement this concept is to improve the quality of life of the society by providing decent living conditions and modification of social values. Quality of life is both target and the result of sustainability. The European Union, including Poland, the assumptions of the concept of sustainable development adopted as a fundamental in the process of socio-economic development. Therefore, the aim of the paper is to present Poland compared to other Member States of the European Union in the light of the objectives of social, environmental and economic sustainability. In article were used selected synthetic indicators to measure different dimensions of sustainable development.

Keywords: sustainable development, European Union, Sustainable Society Index, Happy Planet Index