Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Cyrek 77
Strony: 77-89
pdf pełen tekst

Streszczenie

W artykule weryfikacji poddano występowanie współzależności pomiędzy stopą zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym a zatrudnieniem w sektorze usług i poszczególnych jego branżach na podstawie analizy sytuacji w regionach UE. Dostrzeżono możliwości minimalizowania ryzyka społecznego przez rozwój usług, w tym w szczególności branż związanych z nowoczesną gospodarka opartą na wiedzy. Jako podstawowe kanały tych oddziaływań wymieniono relacje płacowe, a także wymiar pracy i stabilność zatrudnienia.

Słowa kluczowe: ubóstwo, wykluczenie społeczne, sektor usług, zatrudnienie

EMPLOYMENT IN THE SERVICE SECTOR AS A FACTOR MINIMIZING RISK OF POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN EU REGIONS

Summary

In the paper there was verified an appearance of relations between risk of poverty or social exclusion and employment in the service sector and its specified branches, basing on the analysis of situation in EU regions. Possibilities of minimizing social risks by development of services, especially branches connected with a modern knowledge-based economy were perceived. Earnings relations, time as well as stability of employment were indicated as main channels of the relationships.

Keywords: poverty, social exclusion, service sector, employment