Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Gryczka 199
Strony: 199-216
pdf pełen tekst

Streszczenie

W ostatnich dwóch dekadach zaszły istotne zmiany w strukturze towarowej i usługowej handlu międzynarodowego, wynikające w dużym stopniu z rosnącej aktywności korporacji transnarodowych. W rezultacie wzrostu strumienia bezpośrednich inwestycji zagranicznych coraz więcej krajów rozwijających się zaczyna specjalizować się w produkcji i eksporcie towarów i usług wymagających większego zaangażowania zdobyczy postępu naukowo-technicznego. Celem artykułu jest przeanalizowanie zmian kierunków specjalizacji eksportowej wybranych krajów (w tym Polski) w kontekście przepływu kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz przedstawienie założeń strategii odwrotnej innowacyjności wraz z uwarunkowaniami upowszechnienia jej w naszym kraju. W pracy wykorzystano metody analizy porównawczej i statystyki opisowej, a badaniami objęto dane dotyczące lat 1990–2011 publikowane przez instytucje międzynarodowe.

Słowa kluczowe: reverse innovation, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, specjalizacja eksportowa

REVERSE INNOVATION USAGE AS A STRATEGY FOR THE EXPORT SPECIALIZATION ENHANCEMENT IN THE INTERNATIONAL MARKET

Summary

For two last decades international commodity and service trade has changed significantly, especially due to transnational corporations activities conducted in developing and transition economies. As foreign direct investment flows increased, more and more developing countries have switched their production and export specialization from manufactures with low skill and technology intensity to the manufactures and services with higher skill and technology intensity. The purpose of this paper is to analyze export specialization direction changes in the context of foreign direct investment flows, and to present the general concept of reverse innovation strategy with essential conditions required for its implementation in Poland.

Keywords: reverse innovation, foreign direct investment, export specialization