Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Hajdukiewicz 217
Strony: 217-233
pdf pełen tekst

Streszczenie

W artykule przeanalizowano zmiany uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych. Ustalono, że w okresie globalnej dekoniunktury, której towarzyszyło załamanie ogólnych obrotów handlowych, polski eksport artykułów rolno-spożywczych nadal dobrze się rozwijał, a przedsiębiorstwa sektora żywnościowego zwiększały swoją orientację eksportową. Stwierdzono, że oprócz rosnącego globalnego popytu na żywność, zwłaszcza w krajach azjatyckich, oraz wysokich światowych cen produktów rolno-spożywczych, na wyniki polskiego eksportu w największym stopniu oddziaływały uzyskiwane przez polskich producentów żywności przewagi konkurencyjne o charakterze cenowo-kosztowym. Podkreślono jednak, że wobec obserwowanego zmniejszania się różnic cenowych między Polską a innymi krajami UE, niezbędne jest podjęcie dalszych działań na rzecz stworzenia i rozwijania przewag opartych na jakości i unikatowości produktu oraz aktywnym wykorzystaniu odpowiednich instrumentów wspierania eksportu.

Słowa kluczowe: eksport produktów rolno-spożywczych, uwarunkowania eksportu, przewagi konkurencyjne, instrumenty wspierania eksportu

CONDITIONS AND DEVELOPMENT FACTORS OF POLISH AGRI-FOOD EXPORTS

Summary

This paper examines changes in external and internal conditions of Polish exports of agri-food products. It was found that during the global economic downturn, which was accompanied by the collapse of the overall trade, Polish exports of agri-food products continued to grow well and food business increased their export orientation. It was found that in addition to growing global demand for food, especially in Asian countries, and high world prices of food products, the results of Polish exports were to the greatest extend influenced by achieved by Polish food producers price and cost competitive advantages. It was emphasized, however, that in view of the observed decrease in the price differences between Poland and other EU countries, it is necessary to take further measures to create and develop the advantages based on the quality and uniqueness of the product, with the active use of appropriate instruments to support exports.

Keywords: agri-food exports, export conditions, competitive advantages, export support instruments