Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Tokarski 393
Strony: 393-400
Słowa kluczowe: koszty upadłości, upadłość, rachunek zysków i strat
Keywords: cost of bankruptcy, bankruptcy, profit and loss statement
pdf pełen tekst

Streszczenie
Sprawozdanie finansowe z ujęciem kosztów upadłości powinno identyfikować i klasyfikować te koszty. Użytkownik takich informacji będzie mógł ocenić wpływ kosztów upadłości na koszty, przychody prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Wkomponowanie kosztów upadłości w rachunek zysków i strat nie narusza zasad sporządzania tego sprawozdania, a może mieć istotne znaczenie dla prezentacji informacji dla użytkowników. Informacje dotyczące kosztów upadłości powinny pojawić się również w sprawozdaniu o dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Zastosowanie rachunku kosztów upadłości w przedsiębiorstwie umożliwiłoby stworzenie dokładnej specyfikacji ponoszonych kosztów, w tym kosztów upadłości. Celem artykułu jest ukazanie możliwości modyfikacji rachunku zysków i strat, tak aby była możliwa prezentacja kosztów upadłości.

POSSIBILITIES OF BANKRUPTCY COST IMPLEMETATION IN THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT

Summary
Financial statement presenting bankruptcy cost should identify and index these costs. User of such information should be able to judge the influence of bankruptcy cost on overall costs and income presented in the financial statement. Integrating bankruptcy cost into the profit and loss account does not infringe princi-ples of drawing this report up, moreover it may have a significant value for presentation of this information to users. The data concerning bankruptcy costs should also appear in the additional information report. Applying the bill of charges in an enterprise would enable to draw up an accurate specification of incurred costs, including cost of bankruptcy. The purpose of this article is to show the possibility of modifying the profit and loss account in such a way as to present bankruptcy cost.