Zeszyty naukowe
Autor: Lucyna Poniatowska 117
Strony: 117-124
Słowa kluczowe: rezerwy na zobowiązania, polityka bilansowa, sprawozdanie finansowe
Keywords: provisions for liabilities, accounting policy, financial statement
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest problematyce rezerw na zobowiązania, rozpatrywanej w kontekście polityki bilansowej jednostki. Jego celem jest przedstawienie możliwości wykorzystania rezerw na zobowiązania jako instrumentu polityki bilansowej. W artykule wskazano na funkcje rezerw w tworzeniu polityki bilansowej oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe. Rezerwy na zobowiązania ze względu na fakt, że są kategorią szacunkową, o niepewnym charakterze, związaną z ryzykiem gospodarczym stwarzają duże możliwości w wykorzystaniu ich jako instrumentu polityki bilansowej i kreowaniu wizerunku firmy. Metodą badawczą zastosowaną w niniejszym artykule jest analiza krytyczna literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych.

PROVISIONS FOR LIABILITIES AS A INSTRUMENT OF ACCOUNTING POLICY


Summary

The article deals with the issue of provisions for liabilities in terms of accounting policy. The aim of the article is to present possibilities of using provisions for liabilities as instrument of accounting policy. Emphasis has been put of role of provisions in accounting policy and their influence of financial statement. Provisions for liabilities due to the fact that they are estimated and precarious category, associated with the economic risk creates great potential for use their as an instrument of accounting policy and the creation of the image of the unit. The method of critical analysis of literature and accounting standards were used to pre-pare this article.