Zeszyty naukowe
Autor: Marta Postuła 125
Strony: 125-132
Słowa kluczowe: budżet zdaniowy, finanse publiczne, rachunkowość
Keywords: performance budget, public finance, accounting system
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest problematyce rezerw na zobowiązania, Celem artykułu jest przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ewidencji i sprawozdawczości w układzie zdaniowym oraz wskazanie na ich zalety i wady. Artykuł został przygotowany na podstawie przeprowadzonej analizy dostępnych regulacji w tym zakresie oraz praktycznego doświadczenia autorki.

ACCOUNTING FOR REPORTING ON PERFORMANCE-ORIENTED LAYOUT – LATEST DEVELOPMENTS


Summary

Presentation of obligatory legal regulation is purpose of article in range of record and in sentence match reporting and on their advantages indication and defects. Article has been prepared in foothold about carried analysis of available regulation in this range and practical experience of author.