Zeszyty naukowe
Autor: Stanisław Hońko 193
Strony: 193-201
Słowa kluczowe: MSR/MSSF, sprawozdanie finansowe, segmenty działalności, rachunkowość zarządcza
Keywords: IAS / IFRS financial statements, segments, management accounting
pdf pełen tekst

Streszczenie
Cel badawczy – celem artykułu jest wskazanie powiązań między narzędziami rachunkowości zarządczej i sprawozdawczości finansowej na przykładzie MSSF 8. Przedmiot badawczy – punktem wyjścia było przedstawienie wybranych rozwiązań MSR/MSSF, wymagających stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej. Kolejnym krokiem było szczegółowe przedstawienie rozwiązań MSSF 8 oraz przykłady segmen-tów operacyjnych w spółkach objętych indeksem WIG 20. Metody badawcze – na etapie opisu rozwiązań MSR/MSSF posłużono się głównie metodą dedukcji, natomiast w części empirycznej wykorzystano podejście indukcyjne. Zastosowano metodę obserwacyjną i metodę indywidualnych przypadków. Najważniejsze wyniki badań – współczesna sprawozdawczość finansowa wymaga stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w szerokim zakresie. Najlepszym przykładem jest MSSF 8, w którym wprost wymaga się zastosowania podej-ścia zarządczego przy wydzielaniu segmentów działalności.

THE APPLICATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING BASED ON IFRS 8 „OPERATING SEGMENTS”

Summary
The purpose of research – the purpose of this texts was to identify the relationship between man-agement accounting tools and financial reporting based on example of IFRS 8 “Operating segments”. Object of research – the starting point was to present some solutions to IAS / IFRS, demanding the use of manage-ment accounting tools. The next step was a presentation of solutions of IFRS 8 in the companies listed by the WIG 20 (biggest companies on Warsaw Stock Exchange). Methods – at the stage of descriptions of the IAS / IFRS the deduction was main method. While the empirical research the induction approach is used. The method of observation and the method of individual cases is also applied. The key findings – contemporary financial reporting require the use of management accounting in a wide range. The best example is the IFRS 8, wherein the application requires a management approach in isolating segments.