Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Habelman 181
Strony: 181-191
Słowa kluczowe: strategiczna karta wyników, mierniki klienta, porty morskie
Keywords: balanced scorecard, customer measures, seaports
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono organizację systemu kontroli finansów. Tematyka artykułu dotyczy modelu systemu wczesnego. Celem artykułu jest przedstawienie roli mierników w perspektywie klienta strategicznej karty wyników w portach morskich. W gospodarce rynkowej osiąganie celów finansowych nie jest możliwe bez uwzględnienia wymagań i oczekiwań klientów. Aby port morski mógł zrealizować zamierzone cele i osiągnąć zadawalające wyniki finansowe powinien zidentyfikować potrzeby i oczekiwania swoich kontrahentów. Perspektywa klienta strategicznej karty wyników pozwala na identyfikacje docelowych klientów i segmentów rynku oraz przypisuje odpowiednie mierniki, z których najważniejsze to: udział w rynku, satysfakcja klientów i ich rentowność.

CUSTOMER MEASURES IN BALANCED SCORECARD IN SEAPORTS

Summary
The aim of the article presents the role of measurement in the Client perspective of the Balanced Scorecard of seaports. In the market economy achieving financial goals is not possible without taking into account the requirements and expectations of customers. In order to realize the intended objectives and acquire satisfactory financial results, seaports should identify the needs and expectations of its business partners. Customer focus in the balanced scorecard allows for the identification of targeted customers and segments of the market. It also assigns appropriate measures, of which the most important are: involvement in the market, cus-tomer satisfaction and their profitability.