Zeszyty naukowe
Autor: Robert Kowalak 213
Strony: 213-221
Słowa kluczowe: controlling strategiczny, zakłady mięsne, planowanie długoterminowe
Keywords: strategic controlling, meat companies, long-term planning
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji controllingu strategicznego w zakładach mięsnych, wskazanie wytycznych dotyczących jego wdrożenia i wykorzystania. Zaprezentowano podstawowe narzędzia controllingu strategicznego, które mogą być wykorzystane w każdym, bez względu na skalę prowadzonej działalności oraz stopień wsparcia informatycznego, zakładzie mięsnym. Controlling strategiczny zaprezentowano jako system wspomagający planowanie długoterminowe, bez którego trudno obecnie, nawet małym zakładom mięsnym, konkurować zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach międzynarodowych. Osiągnięcie postawionego celu wsparto następującymi metodami badawczymi: analizą literatury dotyczącej controllingu, wywiadem z pracownikami jednego z dolnośląskich zakładów mięsnych. Efektem przedstawionych badań było wdrożenie controllingu strategicznego w badanym przedsiębiorstwie.

STRATEGIC CONTROLLING AS THE SYSTEM OF SUPPORTING THE PLANNING IN MEAT COMPANIES

Summary
This article presents the main definitions and objectives of strategic controlling in meat companies. There are directive lines to inculcating and using strategic controlling at the meat company. The article also presents basic tools of strategic controlling, which can be used in every meat companies, regardless of the scale of activity and the computer support. Strategic controlling is presented as a system supporting the long-term planning of all, as well as little and big, meat companies. The main research methods used are: analysis of the literature, interview with the employees of one of the Low Silesian meat company. The effect of research is implementation of strategic controlling in this company.