Zeszyty naukowe
Autor: Sylwia Kowalska 223
Strony: 223-230
Słowa kluczowe: płynność finansowa, kontynuacja działalności, kryzys finansowy; konkurencja
Keywords: liquidity, going concern, the financial crisis, competition
pdf pełen tekst

Streszczenie
W gospodarce rynkowej, w której nieustannie wzrasta konkurencja, zachowanie płynności finansowej ma ogromne znaczenie dla zapewnienia kontynuacji działalności. Z tego powodu badanie i ocena płynności finansowej należy do najistotniejszych działań zarządzających przedsiębiorstwem. Celem badawczym artykułu było ukazanie roli i znaczenia płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych na przykładzie wybranej spółki X w latach 2008–2010. Kryzys finansowy zapoczątkowany w 2007 roku dotknął gospodarki krajów na całym świecie, w tym również przedsiębiorstwa w Polsce. Nastąpiło spowolnienie rozwoju gospodarczego. Wiele przedsiębiorstw stanęło na skraju bankructwa. Istotnym narzędziem wspomagającym zarządzanie w sytuacjach kryzysowych stała się, będąca częścią analizy wskaźnikowej, ocena poziomu płynności finansowej, której przedmiotem jest badanie zdolności regulowania bieżących zobowiązań danego przedsiębiorstwa. Odpowiednio dobrane wskaźniki pozwalają ukazać i obiektywnie ocenić faktyczny stan przedsiębiorstwa.

THE IMPORTANCE OF LIQUIDITY IN THE MANAGEMENT DURING CRISIS SITUATIONS

Summary
In a market economy and the constantly increasing competitive maintenance the financial liquidity is important to ensure continuity of activity. For this reason, examination and evaluation of financial liquidity is one of the most important activities of managers. The research aim of the article was to show the role and importance of liquidity in the management upon crisis situations on the example the company X in years 2008-2010. The financial crisis started in 2007 has affected the economies all around the world, including Polish companies. There was observed the slowdown in economic growth. Many companies have stood on the brink of bankruptcy. An essential tool for crisis management has become liquidity analysis, part of ratio analysis. It examines the ability to pay current liabilities of the company. The properly selected financial ratios allow to show and objectively assess the actual condition of the company.