Zeszyty naukowe
Autor: Wiktor Gabrusewicz 327
Strony: 327-333
Słowa kluczowe: rachunkowość, sprawozdanie finansowe, biegły rewident
Keywords: accounting, financial statements, auditor
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono role audytu w systemie rachunkowości, zarówno w teorii, jak i praktyce. Wskazano również na kierunki zmian prowadzące do zwiększenia roli audytu w działalności praktycznej.

AUDIT IN ACCOUNTING

Summary
The article presents the roles of audit in accounting system, both in theory and practice. The author shows directions of changes to increase the role of the audit in the practice activity.