Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Bucior 319
Strony: 319-325
Słowa kluczowe: biegły rewident, rewizja finansowa, przepisy prawa
Keywords: auditor, audit, legislation
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest wskazanie, że możliwość wyboru przez spółki publiczne sposobu sporządzania sprawozdań finansowych. Jednym z przejawów funkcjonowania rachunkowości w gospodarce, a zarazem ważnym ogniwem rozliczenia się jednostki gospodarczej z jej otoczeniem społecznym, jest badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta spełniającego rolę fachowego i bezstronnego eksperta. Dotyczy to podmiotu gospodarującego niezależnie od przynależności do sektora gospodarki narodowej. Znaczenie badania sprawozdań dla gospodarki sprawia, że należy zwrócić uwagę na uregulowania prawne w zakresie obowiązku badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wydaje się, że w przypadku podmiotów sektora publicznego zasad-ne jest maksymalne rozszerzenie obowiązku rewizji finansowej, co powinno zwiększyć efektywność i racjonalność wydatkowania publicznych środków.

AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS IN THE PUBLIC SECTOR

Summary
One of the symptoms of the functioning of accounting, and also an important link in the settlement enterprise from its social environment, is an audit of the financial statement by the auditor fulfilling the role of professional and impartial expert. This applies to the entity irrespective of the sector of economy. The importance of the audit on the economy makes it necessary to pay attention to the regulation of its obligation in Poland. It seems that in relation to public sector entities is reasonable to the maximum extension of the audit which should increase the efficiency and rationality of spending public funds.