Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Majchrzak 99
Strony: 99-108
Słowa kluczowe: projekty unijne, koszty/wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, dokumentowanie poniesionych kosztów/wydatków
Keywords: the UE projects, the qualified and the unskilled costs and expenses, the documenting of born costs and expenses
pdf pełen tekst

Streszczenie
Dysponowanie środkami unijnymi w ramach współfinansowania określonych projektów wymaga spełnienia wielu warunków. Jednym z nich jest odpowiednie dokumentowanie poniesionych wydatków/kosztów ich realizacji. Celem artykułu jest przedstawienie zasad dokumentowania wydatków i kosztów kwalifikujących się do współfinansowania ze środków unijnych. Opracowanie artykułu poprzedziły studia literatury oraz aktów prawnych związanych z finansowaniem projektów realizowanych ze środków unijnych. Główną metodą stosowaną w artykule jest analiza źródeł oraz metoda dedukcji i indukcji. Przedstawiona w artykule procedura postępowania w zakresie dokumentowania poniesionych wydatków/kosztów kwalifikujących się do współfinansowania ze środków unijnych stanowi źródło informacji dla beneficjentów, na których spoczywa obowiązek rozliczenia projektu. Tylko prawidłowo udokumentowane, na podstawie właściwych dowodów księgowych zaopatrzonych w odpowiedni opis, kwalifikowane wydatki/koszty związane z realizacją danego projektu mogą zostać sfinansowane ze środków unijnych.

THE EVIDENCE OF THE EXPENSES AND COSTS OF PROJECTS FINANCED BY THE UE FUND


Summary

Using the UE financial resources within fund the projects require meet the conditions. One of the conditions is the evidence of the expenses and costs of projects. The goal of this article is to the performance of principles of documenting the expenses and costs qualifying to the co-financing with UE centres. The article’s development was preceded by literature studies and the legal connected from funding projects realized with UE centres acts. The main of the method in this article are the analysis of sources and the method of deduction and the induction. The introduced in article procedure of conduct in range of documenting born costs and expenses the qualifying to co-financing with the UE centres the state the source of information for incumbents the duty of accounts of project on which rests costs. Only correctly the supplied documentary evidence, on basis of proper the accountants' proofs stocked in suitable description, qualified costs and expenses the connected with realization of given project costs can be funded with the UE centres.