Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Maćkowiak 89
Strony: 89-97
Słowa kluczowe: technologie informatyczne, przetwarzanie danych, polityka rachunkowości
Keywords: intangible assets, costs of completed research, IAS
pdf pełen tekst

Streszczenie
Wartości niematerialne i prawne to składniki majątku, które nie mają swojego fizycznego bytu, a więc rzeczowej postaci, zatem nie można ich uchwycić czy też dotknąć. Ich ujęcie w księgach rachunkowych i wycena są więc jednym z trudniejszych zagadnień rachunkowości. Ustawa o rachunkowości bezpośrednio nie definiuje wartości niematerialnych, dlatego też konieczne jest odniesienie się do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 38. Ustawa o rachunkowości dzieli wartości niematerialne na: koszty zakończonych prac rozwojowych, wartość firmy, inne wartości niematerialne i prawne, zaliczki na wartości niematerialne i prawne. Koszty zakończonych prac rozwojowych obejmują prace badawcze oraz prace rozwojowe. MSR wskazują, w jaki sposób należy ujmować w koszty nakłady poniesione na tego rodzaju prace. Zarówno ustawa, jak i MSR wskazują, w jaki sposób należy dokonać odpisów amortyzacyjnych oraz w jaki sposób można ustalić trwałą utratę wartości zakończonych prac rozwojowych.

RESEARCH AND DEVELOPMENT COSTS UNDER THE POLISH ACCOUNTING ACT AND IFRS


Summary

Intangible assets are assets which do not have any physical being, and thus any tangible form, therefore they cannot be grasped or touched. However, their inclusion in the accounts and measurement are one of the difficult issues of accounting. Polish Accounting Act does not define intangible assets directly, therefore it is necessary to refer to the International Accounting Standard No 38. According to the Accounting Act intangible assets are divided into: the costs of completed research and development works, goodwill, other intangible assets and advances on intangible assets. Costs of the completed research and development works include both research and development costs. IAS indicates how R&D costs should be recognized and which part of expenditures incurred may be recog-nized within intangible assets. Both the Accounting Act and IAS indicates how R&D expenses shall be depreciated and the way to perform impairment tests.