Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna  Kobiela-Pionnier 347
Strony: 347-355
Słowa kluczowe: RMSR, konsultacje w sprawie planu działania, MSSF, plan prac
Keywords: IASB, agenda consultation, IFRS, work plan
pdf pełen tekst

Streszczenie
26 lipca 2011 r. IASB rozpoczęła pierwsze oficjalne publiczne konsultacje odnośnie do tworzonego planu przyszłych prac. Możliwość zgłaszania komentarzy upłynęła 30 listopada 2011 r. Dzięki prowadzonym konsultacjom zebrano opinie wszystkich interesariuszy, dotyczące kierunku strategicznego i ogólnej równowagi w swoim planie prac, jak również wskazujące na priorytet poszczególnych projektów na najbliższe lata. Poddając analizie dokumenty źródłowe Rady, autorka bada informację zwrotną inwestorów, kredytodawców i innych wierzycieli – głównych użytkowników sprawozdań finansowych oraz stara się przewidzieć przyszłe kierunki rozwoju MSSF. Podstawową konkluzję przeprowadzonego wywodu stanowi stwierdzenie, że planowane prace Rady, dotyczące tworzenia i modyfikacji standardów w kolejnych latach, w znacznym stopniu rozmijają się z praktycznymi oczekiwaniami ich głównych użytkowników.

TRENDS IN FINANCIAL REPORTING ACCORDING TO IFRS – INVESTORS VIEW

Summary
On 26 July 2011 the IASB launched its first formal public agenda consultation on its future work plan. Comments were requested by 30 November 2011. Through the agenda consultation the IASB was seeking views from all those involved in, or affected by, financial reporting on the strategic direction and overall balance of the IASB’s work plan, as well as on the priority of individual projects over the next years. Analyz-ing the IASB source documents, the author examines the feedback of investors, lenders and other creditors - the primary users of financial statements and attempt to predict the future direction of IFRS. The paper concludes that the Council's work plan for the standards creation and modification in the coming years largely overshoots the practical expectations of their main users.