Zeszyty naukowe
Autor: Anna Kuzior 357
Strony: 357-364
Słowa kluczowe: restrukturyzacja, plan restrukturyzacji, rezerwy na restrukturyzację, sprawozdanie finansowe
Keywords: restructuring, restructuring plan, provisions for restructuring, financial statement
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawianie podstawowych problemów dotyczących istoty restrukturyzacji i jej zakresu. Przygotowując artykuł wykorzystano metodę analizy literatury oraz aktów prawnych. Opisano podstawy prawne prowadzenia procesów restrukturyzacji w Polsce. Zaprezentowano rodzaje i obszary restrukturyzacji oraz wskazano konieczność przygotowania planu restrukturyzacji. Na bazie zapisów ustawy o rachunkowości i KSR 6 zaprezentowano podstawy tworzenia rezerw na restrukturyzację, ich wycenę oraz ujęcie w bilansie, rachunku zysków i strat oraz w informacji dodatkowej. Podkreślono, że ta ostatnia jest szczególnie istotnym źródłem danych dotyczących rezerw na restrukturyzację. Wskazano również na konieczność ujmowania aktywów z tytułu podatku odroczonego w przypadku tworzenia rezerw na restrukturyzację.

PROVISIONS FOR RESTRUCTURING AND THEIR PRESENTATION IN FINANCIAL STATE-MENT

Summary
The purpose of this article is presentation of general problems of restructuring – its essence and range. To prepare this article the method of analysis of literature and accounting standard was used. Law basis for restructuring in Poland were described. Kinds and fields of restructuring were presented, the need for preparation of restructuring plan was emphasized. Based on Polish accounting law problems of creating, valuation and financial statements presentation of provision for restructuring were presented. The additional notes as the main source of information about provisions for restructuring were emphasizes. The article also deals with a problem of deferred tax assets connected with that kind of provisions.