Zeszyty naukowe
Autor: Bożena Nadolna 243
Strony: 243-251
Słowa kluczowe:rodzaje informacji zwrotnych, podejście systemowe, rachunkowość zarządcza
Keywords: types of feedback, system approach, management accounting
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie roli, zakresu i wzajemnego oddziaływania formalnej i formalnej informacji zwrotnej w rachunkowości zarządczej. Artykuł ma charakter teoretyczny, a jego cel zrealizowano na podstawie badań literaturowych z zakresu rachunkowości zarządczej, zarządzania i cybernetyki. Wpierwszej części artykułu przedstawiono rolę i rodzaje informacji zwrotnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Następnie omówiono informację zwrotną jako element rachunkowości zarządczej oraz wskazano na charakterystyki umożliwiające wyodrębnienie jej części formalnej i nieformalnej. W artykule wykorzystano metodę dedukcji, a jako technikę badawczą zastosowano studia literaturowe.

FORMAL AND INFORMAL FEEDBACK IN MANAGEMENT ACCOUNTING

Summary
This article present the role, scope and interaction of formal and informal feedback in management accounting. The paper is theoretical in nature, and its purpose was realized on the basis of the literature of management accounting, management, and cybernetics. The first section presents the role and types of feedback in the process of business management. It then discusses feedback as part of management accounting and identifies the characteristics to extract part of the formal and informal. The article uses the method of deduction, and as a research technique used literature studies