Zeszyty naukowe
Autor: Bartłomiej Nita 253
Strony: 253-260
Słowa kluczowe: sprawozdawczość zarządcza, jakość, koszty jakości
Keywords: managerial reporting, quality, costs of quality
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono obszar raportowania wewnętrznego dotyczącego jakości. W pierwszej część wyjaśniono istotę i zakres wewnętrznej sprawozdawczości zarządczej. W drugiej części artykułu omówiono trzy podejścia do raportowania na temat jakości: sprawozdania budżetowe, raporty dotyczące struktury kosztów jakości oraz raportowanie problemów związanych z jakością. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie istoty raportowania wewnętrznego na potrzeby menedżerów i na tym tle wskazanie możliwości kształtowania sprawozdań zarządczych dotyczących jakości z uwzględnieniem kosztów jakości. Teza opracowania zawiera się w stwierdzeniu, że wewnętrzne raportowanie wspomaga podejmowanie decyzji ukierunkowanych na poprawę jakości produktów przedsiębiorstwa.

INTERNAL REPORTINE WITH REGARD TO QUALITY

Summary
The paper describes an area of internal reporting concerning quality. In the first part the essence and scope of internal managerial reporting were briefly explained. In the second part of the article three major approaches to quality reports were depicted: reporting in respect of budgetary control, reporting the structure of quality costs and reporting problems about quality. The objective of the paper is to explain the essence of internal reporting for managers and to indicate the possibilities to create managerial quality reports in particular referring to costs of quality. The argument of the article is that internal reporting supports decision making process oriented towards improvement of company’s products quality. The methodology adopted in the paper include deductive reasoning.