Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Dalecka 29
Strony: 29-36
Słowa kluczowe: VAT, opodatkowanie, faktura
Keywords: VAT, taxation, invoice
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule opisano zmiany jakie zaszły po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Wprowadzono nowe przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem VAT obrotu towarowego, między podatnikami VAT w Polsce a podatnikami zarejestrowanymi dla tego podatku w innych państwach Unii Europejskiej. Było to związane ze zniesieniem granic celnych pomiędzy Polską a krajami unijnymi. W artykule zaprezentowano jakie transakcje wspólnotowe wzbudzają kontrowersje i jakie stwarzają wątpliwości wśród polskich podatników. Wykorzystana metoda badawcza to analiza literatury przedmiotu. Celem artykułu było także wskazanie i wyjaśnienie problemów przedsiębiorstwa w rozwiązaniu zawiłości jakie pojawiają się podczas weryfikacji kontrahentów unijnych.

SELECTED PROBLEMS OF TAXATION OF INTRA-COMMUNITY SUPPLY OF GOODS IN THE PRACTICE OF POLISH ENTERPRISES


Summary

In the presented article changes which reached the European Union after accessing Poland in year 2004 were described. The new regulation were entered concerning the value added tax taxation of the trade in goods between VAT taxpayers in Poland and registered taxpayers for this tax in other states of the European Union. It was associated with the abolition of the custom borders between Poland and EU countries. In the article was presented which of the Community transactions are stirring up controversy and what doubts are creating amongst Polish taxpayers. The research method is investigote of literure thame. The purpose of the article was to pointing and clarifying of enterprises’ problems which they are struggling in the dissolution of elaborateness which appear during the verification of EU contracts.