Zeszyty naukowe
Autor: Anna Chojnacka-Komorowska 21
Strony: 21-28
Słowa kluczowe: zakładowy plan kont, zarządzanie przedsiębiorstwem, wzrost efektywności
Keywords: chart of accounts, business management, increase efficiency
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono podstawowe zasady związane z tworzeniem zakładowego planu kont w ten sposób, by informacje uzyskiwane z systemu finansowo-księgowego mogły być w jak najlepszy sposób wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Odpowiednio zorganizowany zakładowy plan kont jest bowiem niezbędnym elementem do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań controllingowych i rozliczania kierowników z uzyskiwanych efektów lub też z realizacji powierzonych im do wykonania zadań. Realizacja tych zadań wynika z głównego celu artykułu, którym jest wskazanie sposobu organizacji zakładowego planu kont, wpływającego na poprawę sprawności i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł powstał na podstawie studiów literaturowych oraz doświadczenia zawodowego autorki.

THE IMPACT OF CHART OF ACCOUNTS ON MANAGEMENT OF THE COMPANY


Summary

This article presents the basic principles involved in creating corporate chart of accounts in such a way that the information obtained from financial and accounting system could be in the best way used to manage the company. Properly structured chart of accounts is necessary to introduce in the enterprise controlling solutions and accounting managers. The main objective of the article is an indication of the organization influencing corporate chart of accounts to improve the efficiency and effectiveness of business management. This article is based on literature studies and professional experience of the author.