Zeszyty naukowe
Autor: Wojciech Wdowiak 285
Strony: 285-292
Słowa kluczowe: rachunkowość Y. Ijiri, impet, analiza progowa
Keywords: accountancy of Y. Ijiri, momentum, threshold analysis
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem badawczym artykułu jest wskazanie etapów analizy impetu. Przedmiot badania stanowi system rachunkowości trójwymiarowej Y. Ijiri. Problem badawczy polega na skorelowaniu z etapami analizy konkretnych obszarów wyznaczania impetu, jako trzeciego wymiaru rachunkowości Y. Ijiri. Jako metodę badawczą i narzędzie pomiaru przyjęto analizę progową. Na wstępie uzasadniono wybór problematyki badawczej, zwracając uwagę na dotychczasową odrębność badań z zakresu organizacji i zarządzania oraz rachunkowości zarządczej. Przytoczono pogląd o konieczności i celowości stosowania kompleksowo metod organi-zacji i zarządzania z metodami rachunku kosztów. Przedstawiono system rachunkowości trójwymiarowej Y. Ijiri, wskazując równocześnie analizę progową, jako metodę identyfikacji i analizy progów rozwojowych hamujących impet. Dokonano typologii obszarów badawczych za pomocą metody analizy skupień. W zakończeniu wskazano charakter systemowy i procesowy rachunkowości XXI wieku, w kontekście zaproponowanej problematyki badawczej oraz narzędzi badania.

OUTLINE OF PROBLEMS OF THE THRESHOLD ANALYSIS OF BUSINESS MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF Y. IJIRI THREE-DIMENSIONAL ACCOUNTING

Summary
The purpose of the research study is to identify the stages of analysis momentum. The object of study is a Y. Ijiri three-dimensional accounting system. The research problem is to determine the specific are-as correlating momentum with the stages of analysis, as the third dimension of accounting by Y. Ijiri. As the research method and analysis tool adopted threshold analysis. The introduction explains the choice of research area, paying attention to the autonomy of the research on or-ganization and management as well as management accounting. The paper also quotes the opinion that it is necessary and purposeful to use the organizational and management methods together with the cost account methods. The system of three-dimensional accounting proposed by Y. Ijiri was presented, and the threshold analysis was pointed out as a method of identification and analysis of development thresholds which delay the momentum. A typology of research areas was made by means of the method of concentration (focus) analysis. In the conclusion, the system and process character of the 21st century accounting was presented in context of the proposed research area and research tools.