Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Zimon 293
Strony: 293-299
Słowa kluczowe: kapitał obrotowy, zintegrowany system dostaw, grupy zakupowe
Keywords: working capital, integrated supply system, purchasing group
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule opisano zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach korzystających z koncepcji zin-tegrowanego systemu dostaw (ZSD) w zarządzaniu kapitałem obrotowym. Zdefiniowano zintegrowany system, następnie omówiono na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych zarządzanie kosztami należności bieżących, zobowiązań bieżących i zapasów, czyli najważniejszych elementów wpływających na poziom kapitału obrotowego. Badaniom poddano 25 przedsiębiorstw z całej Polski, funkcjonujących w branżowych grupach zakupowych. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że zmiana koncepcji zarządzania kapita-łem obrotowym na ZSD pozwoliła obniżyć koszty utrzymania kapitału obrotowego.

OUTLINE OF PROBLEMS OF COST MANAGEMENT IN COMPANIES FORMING BRANCH PURCHASING GROUP

Summary
The author of the article presents cost management in the companies using the concept of an integrated supply system in the working capital management. On the basis of the conducted research the author defines the integrated supply system and then discusses the cost management of current receivables, current liabilities and inventory which are the most important elements affecting the level of working capital.The study involved 25 companies from across Poland functioning in the branch purchasing groups. The results of the research showed that a change of the concept of working capital management into the integrated supply system helped reduce the maintenance costs of working capital.