Zeszyty naukowe
Autor: Sylwia Łęgowik-Świącik 83
Strony: 83-88
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, rachunkowość, sektor finansów publicznych
Keywords: management control, accountancy, public finance sector
pdf pełen tekst

Streszczenie
Kontrola jest procesem, który odgrywa rolę weryfikatora trafności decyzji o charakterze finansowo-majątkowym, przez co przyczynia się do wzrostu efektywności gospodarowania. Artykuł ma na celu przedstawienie nowych uregulowań ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej. Na bazie przeprowadzonych badań literaturowych przedstawiono teoretyczne aspekty procesów kontroli z uwzględnieniem jej pragmatycznych funkcji. Omówiono regulacje prawne kontroli zarządczej wskazując na system rachunkowości jako instrument realizacji niektórych z celów ustawowych kontroli zarządczej.

ACCOUNTANCY SYSTEM AS ELEMENT OF MANAGEMENT CONTROL IN ASPECT OF THE NEW LAW ABOUT PUBLIC FINANCES


Summary

Control is a process which researches results finance decisions what has influence on increase of manage efficiency. The aim of this article is to present new regulations of the law about public finances in a range of management control. In an article theoretical aspects of control processes were presented. Law regulations concerning management control in order to accountancy system as a way to realize same of the targets of management control were shown.