Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Hajduga 49
Strony: 49-55
Słowa kluczowe: system rachunkowości, czynniki kulturowe, cechy społeczne
Keywords: accounting system, cultural factors, social features
pdf pełen tekst

Streszczenie
Na rachunkowość i jej system ma wpływ wiele czynników. Ogromną rolę w kształtowaniu się rachunkowości odgrywają wartości kulturowe. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i sklasyfikowanie tych wartości według koncepcji Hofstede’a i Graya. Hofstede zapoczątkował badania nad rolą kultury w rachunkowości i w wyniku swoich badań wyodrębnił wartości kulturowe wpływające na rachunkowość według pewnych cech społecznych. Rozwinięciem jego badań są badania Graya, który sformułował atrybuty, pozwalające doprecyzować system rachunkowości z punktu widzenia cech społecznych: profesjonalizm lub uregulowania prawne, elastyczność zasad rachunkowości, konserwatyzm lub optymizm, dyskrecja lub jawność.

CULTURAL VALUES IN ACCOUNTING ACCORDING TO GRAY AND HOFSTEDE’S CONCEPT


Summary

Many factors influence accounting and its systems. Cultural qualities play a great role in accounting. The objective of the hereby paper is to present and clarify these values according to Hofstede and Gray’s concept. Hofstede initiated research on the role of culture in accounting and as the result of his research cultural values, influencing accounting by means of certain social qualities, were distinguished. Gray developed these studies and presented attributes which allowed to make accounting system more precise from the perspective of such social qualities as: professionalism or legal regulations, flexibility of accounting rules, conservatism or optimism, confidentiality or disclosure.