Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Nóżka 261
Strony: 261-269
Słowa kluczowe: budżetowanie, budżetowanie z wykorzystaniem rachunku kosztów działań, instytuty badawcze
Keywords: budgeting, Activity Based Budgeting, research institutes
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest określenie roli budżetowania w instytutach badawczych w obliczu nowych uwarunkowań ich funkcjonowania oraz wskazanie przesłanek wykorzystania budżetowania opartego na działaniach. Przedmiot badań stanowią różne formy planowania i budżetowania w instytutach badawczych. Podmiotem badań są wybrane instytuty województwa lubelskiego. Obecny system budżetowania i planowania w instytutach wynika ściśle z obowiązujących przepisów prawnych. Zakres informacji planistycznej podporządkowany jest różnym celom i nie tworzy spójnego systemu. Budżetowanie na potrzeby zarządzania instytutami jest ograniczone. W artykule wskazano obszary, w jakich mogłoby znaleźć zastosowanie budżetowanie oparte na działaniach.

PREMISES OF IMPLEMENTING ACTIVITY BASED BUDGETING IN RESEARCH INSTITUTES

Summary
The main aim of the article is to define the role of budgeting in research institutes in the face of new conditions of their functioning and use of Activity-Based Budgeting. The various forms of planning and budgeting in research institutes are the mainstream of the research. The subject of research are selected institutes in Lublin province. The current system of budgeting and planning closely follows existing law. The scope of planning information is subordinated to different purposes and does not form a coherent system. Budgeting for management of institutes is limited. The article indicates the areas in which activity based budgeting could be used.