Zeszyty naukowe
Autor: Michał Ambroziak 311
Strony: 311-318
Słowa kluczowe: fałszowanie sprawozdań finansowych, raporty, orzeczenia sądów
Keywords: falsifying financial statements, reports, judicial decisions
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule poddano analizie autentyczne przypadki dotyczące szeroko pojętego udziału audytu zewnętrznego w fałszowaniu sprawozdań finansowych. Celem owej analizy było ustalenie przyczyn niskiej jakości audytu zewnętrznego, tj. zidentyfikowanie czynników istotnie ograniczających skuteczność audytu. Analizowane przypadki zaczerpnięto z praktyki gospodarczej krajów europejskich. Studia wyselekcjonowa-nych przypadków przeprowadzono na podstawie zarówno dokumentów pierwotnych (np. raportów opracowanych przez stosowne instytucje, orzeczeń sądowych, komunikatów stosownych władz), jak i opracowań o charakterze wtórnym (np. artykułów naukowych, artykułów prasowych, publikacji książkowych). Analizie poddano dwa przypadki: Bank of Credit and Commerce International (BCCI) oraz Marionnaud. Studia owych przypadków pozwoliły stwierdzić, że istnieją pewne uniwersalne (powtarzające się) przyczyny nieskutecznego audytu zewnętrznego.

REASONS OF AUDIT FAILURES. EUROPEAN CASE STUDIES: BCCI, MARIONNAUD

Summary
This article discusses the case studies of audit failures – the real cases were those where the exter-nal audit was involved in falsifying financial statements. The purpose of this analysis was to determine the reasons for the low quality of audit, i.e. identifying the factors that significantly lower audit effectiveness. The analyzed cases, widely discussed in the international mass media, were selected from the economic practices of the European countries. The study of the selected cases was conducted on the basis of the original documents (e.g. reports issued by relevant institutions, judicial decisions, statements of the relevant authorities), as well as secondary studies (e.g. scientific papers, press articles, books). The analysis shows that there are some universal reasons of audit failures.