Zeszyty naukowe
Autor: Kinga Bauer 11
Strony: 11-20
Słowa kluczowe: rachunkowość, małe przedsiębiorstwo, potrzeby informacyjne
Keywords: accounting, small businesses, information needs
pdf pełen tekst

Streszczenie
Przedsiębiorstwa, które nie podlegają obowiązkowi prowadzenia ksiąg rachunkowych mają ograniczone informacje o kondycji finansowej i majątkowej. Informacja pochodząca z rachunkowości przedsiębiorstw daje wiarygodny, rzetelny obraz sytuacji firmy. Jej brak ogranicza możliwości pozyskania pełnych informacji o finansach. Uproszczona księgowość jest wygodna i mało skomplikowana, jednak w praktyce ogranicza precyzyjne diagnozowanie sytuacji bieżącej oraz sporządzanie prognoz dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest analiza potrzeb informacyjnych małych przedsiębiorców oraz możliwości ich zaspokojenia przy aktualnych regulacjach prawnych. Realizacja celu wymagała zastosowania metody badawczej, na którą składały się studia literaturowe oraz metoda indukcji i dedukcji. Badania wskazują na to, że specyfika tego typu firm, brak przygotowania do wykorzystania informacji pochodzącej z rachunkowości finansowej oraz okazjonalna konieczność ich wykorzystania (ze względu na sporadyczne starania o finansowanie zewnętrzne inwestycji) powodują, iż autorka uważa za wskazane pozostawienie możliwości wyboru małym przedsiębiorcom czy stosować pełną księgowość, czy pozostać przy uproszczonych ewidencjach podatkowych.

ACCOUNTING AND THE INFORMATION NEEDS OF SMALL BUSINESSES

Summary

Enterprises which are not obliged to keep accounting books have limited information about their own financial and material situation. Information from enterprise accounting creates a reliable and honest image of the situation of an enterprise. When there is no such information, possibilities of obtaining complete data on finances of an enterprise are limited. Simplified accounting is convenient and not complicated; however, in practice it limits one’s abilities to diagnose the current situation of enterprises precisely and to predict their future. The aim of this study is to analyze the information needs of small businesses and possibilities of meet these needs. The research method applied in the paper included literature research within the area of management, accountancy, and economic law, and also induction and deduction method. The research results confirm that the current state of knowledge in the field of finance managers of small businesses the information from financial accounting does not seem necessary.