Zeszyty naukowe
Autor: Rafał Siedlecki 677
Strony: 677-687
Słowa kluczowe: prognozowanie trudnosci finansowych, metody taksonomiczne, finanse przedsiębiorstw
Keywords: financial distress forecasting, taxonomic methods, corporate finance
Klasyfikacja JEL: G30, G33, C530
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem prognozy ostrzegawczej jest sygnalizowanie „odpowiednio wczesne” niekorzystnych zmian w wybranych obszarach działalności gospodarczej, opisanych za pomocą szeregów czasowych. Do tworzenia prognoz ostrzegawczych w przedsiębiorstwie wykorzystuje się różnego rodzaju modele, które można podzielić na modele oparte na klasycznych wskaźnikach finansowych (np. modele dyskryminacyjne Altmana), modele wykorzystujące rynek kapitałowy (model opcyjny EDF) oraz modele eksperckie (modele punktowe). Większość z tych metod jest jednak bardziej przydatna dla otoczenia zewnętrznego niż dla zarządzających. W referacie przedstawiono wykorzystanie metody gradientowej, która wydaje się być ciekawą i skuteczną propozycją do prognozowania trudności finansowych oraz cyklu rozwoju przedsiębiorstwa.

FORECASTING COMPANY’S FINANCIAL DISTRESS USING GRADIENT METHOD

Summary
The aim of warning forecast is to signal, “early enough”, unfavorable changes in selected business activity areas, described by time series. Warning forecast is, by nature, a long-term forecast; its characteristic feature is the fact that it does not give values of forecasted variables but only warning against the possibility of unfavorable changes occurrence. The article presents the use of gradient method, which seems to be an interesting and effective proposition for forecasting financial difficulties.