Zeszyty naukowe
Autor: Justyna Łukomska-Szarek, Marta Włóka 137
Strony: 137–149
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Cel niniejszej publikacji sprowadza się do ukazania roli budżetowania partycypacyjnego w obszarze funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, których motyw przewodni w dobie nieprzerwanej ewolucji gospodarczej stanowi obecnie orientacja na poprawę efektywności realizowanych działań. Poniższe treści szczególny nacisk kładą na wzrost znaczenia obywateli w kontekście podejmowanej problematyki, którzy natenczas postrzegani jako ogniwo pośredniczące, współcześnie, na drodze bezpośredniego zaangażowania w kreowanie wspólnej polityki lokalnej, tworzą fundament jej skutecznej implementacji. Idea budżetowania partycypacyjnego zorientowana z jednej strony na eskalację jakości usług świadczonych społecznościom lokalnym, a z drugiej na rozwój idei społeczności demokratycznej, nadaje obywatelom nadrzędną rolę zarówno z punktu widzenia ich uczestnictwa w procesach decyzyjnych, jak i sukcesywnego nadzoru na dalszym etapie.
Metodologia badania – Niniejsza publikacja została opracowana w oparciu o analizę polsko- i anglojęzycznychstudiów literaturowych.
Wynik – Konkluzja niniejszej publikacji wskazuje na szereg korzyści wynikających z zastosowania budżetowania partycypacyjnego, zdefiniowanych na podstawie doświadczeń jednostek samorządu terytorialnego bezpośrednio zaangażowanych w proces jego implementacji.
Oryginalność/wartość – Problematyka podjęta w ramach niniejszej publikacji jest postrzegana jako pionierska z punktu widzenia poszukiwania skutecznych rozwiązań w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, nadążających za wyzwaniami współczesnej gospodarki.
Słowa kluczowe: Nowe Zarządzanie Publiczne, współzarządzanie, budżet partycypacyjny

THE ROLE OF PARTICIPATORY BUDGETING IN THE MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT UNITS

Abstract:
Purpose – The aim of this publication comes down to role presenting of participatory budgeting in the area of local self-government units, which theme over the continued evolution of economy at present coprises orientation at improvement of realized activities efficiency. The contents mentioned below encompass increase of citizens significance in the context of considered problematic, which at that time perceived as mediative link, current on the way to directly involvement in common local policy creation, create foundation of its effective implemenatation. Idea of participatory budgeting on the one side oriented at escalation of social services quality, and on the other side at development of democratic community, gives citizens an imperative role, both from their participation in decision-making processes point of view, as well as successive supervision at the next stage.
Design/Methodology/approach – This publication has been created on the basis of analysis of Polish and English literature on the subject.
Findings – Conclusion of this publication indicates on a number of advantages resulted from participatory budgeting aplication, defined on the basis of local self-govenrnment units expenditures, which were directly commited to its implementation process.
Originality/value – Problematic considere in this publication is perceived as pioneering, from the quest of effective ways in the area of improvement of local self-government units functioning point of view, followed contemporary economy challenges.
Keywords: New Public Management, Public Governance, participatory budgeting.