Zeszyty naukowe
Autor: Radosław Pastusiak, Jakub Keller 167
Strony: 167–177
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem publikacji jest ocena wpływu funkcjonowania przedsiębiorstw w polskich SSE na gospodarkę Polski, z wykorzystaniem modelu enklaw. Główna hipoteza brzmi: funkcjonowanie SSE w Polsce przyniesie gospodarce krajowej wymierne korzyści ekonomiczne. Do oceny wpływu SSE wykorzystano model enklaw, po raz pierwszy opublikowany przez P.G. Warra w 1983 roku. Dane wykorzystane  do analizymają charakter historyczny oraz po 2013 roku są wynikiem prognozy rozwoju przedsiębiorstw działających w SSE. Wykonana analiza wskazuje na wysoką „opłacalność” funkcjonowania SSE w Polskiej gospodarce.
Słowa kluczowe: specjalna strefa ekonomiczna, efektywność, inwestycje zagraniczne

IMPACT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES ON THE POLISH ECONOMY

Abstract:
The publication aims for assessment of the impact of the functioning of enterprises in the SEZ on the Polish economy, using the enclaves model. The main hypothesis is: the operation of SEZs in Poland brings measurable benefits to the national economy. To assess the effects of the SEZ authors used the enclaves model, first published in 1988 by P.G. Warr. The data used for the analysis is of a historical nature and after 2013 it is the result of the forecast of development of enterprises operating in SEZ. The analysis indicates high „profitability” of SEZs functioning in Polish economy.
Keywords: special economic zone, efficiency, foreign investment