Zeszyty naukowe
Autor: Beata Wierzbicka 179
Strony: 179–191
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Wejście naszego kraju do struktur unijnych postawiło przed organizacjami nowe wyzwania w aspekcie sprostania konkurencyjności i podniesienia innowacyjności, ale również stworzyło możliwość partycypacji w programach pomocowych, szczególnie w zakresie zewnętrznego zasilania kapitałowego. Środki finansowe są potrzebne zarówno do działań operacyjnych, jak i też, w szczególności, projektów rozwojowych. W opracowaniu omówiono Strategiczną Kartę Wyników jako narzędzie zarządzania procesami rozwojowymi w aspekcie zagospodarowania środków finansowych w ramach unijnej pomocy. Na podstawie SKW zostały zidentyfikowane działania będące stymulatorami pożądanych rezultatów.
Słowa kluczowe: Strategiczna Karta Wyników, fundusze unijne

BALANCED SCORECARD AS A STRATEGIC MANAGEMENT IN BUILDING COOPERATION IN THE REGION IN THE FACE OF MANAGEMENT OF EU FUNDS IN THE NEW TERM ASSISTANCE

Abstract:
Since 2004, Poland is a member of the European Union. The entrance of our country into the EU structures organizations posed a new challenge in terms of meeting the competitiveness and increase innovation, but also created the possibility of participation in support programs, particularly with regard to the external power supply of capital. Financial resources are needed both for operational activities and also in particular development projects. The paper discusses the Balanced Scorecard as a management tool development processes in terms of development funds under the EU’s assistance. On the basis of identified operation BSC promoters being desired results.
Keywords: Balances Scorecard, European Funds