Zeszyty naukowe
Autor: Klaudia Pujer 241
Strony: 241–255
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Artykuł podejmuje kwestię roli kredytu bankowego w finansowaniu działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorstw. Na podstawie uzyskanego materiału badawczego, podjęto próbę zdiagnozowania stosunku dolnośląskich przedsiębiorców do kredytów bankowych, skali ich wykorzystania w bieżącej i inwestycyjnej działalności firmy, identyfikowanych ograniczeń ich uzyskania i motywów zaciągania. Omawiając problematykę, oparto się na przeglądzie literatury tematu i wynikach badań własnych przeprowadzonych wśród firm funkcjonujących na obszarze Dolnego Śląska.
Słowa kluczowe: finansowanie kredytami, działalność bieżąca, działalność inwestycyjna, kredyt bankowy, małe i średnie przedsiębiorstwa

PLACE OF CREDIT IN FINANCING ENTERPRISES ACTIVITIES AT EXAMPLE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES WHICH OPERATING IN LOWER SILESIA

Abstract:
The article presents the role of bank loans in financing current and investment companies operations. Based on the research material, author made an attempt to diagnose the lower silesian entrepreneur’s attitudes to bank loans, the scale of their use in current and investment business, perceived limi tations and motives for borrowing. The issues is discussing on a review of the literature topic and based on results of research conducted among companies which are operating in Lower Silesia.
Keywords: financing loans, current activities, investing activities, bank loans, small and medium-sized enterprises