Zeszyty naukowe
Autor: Giovanna Centorrino 275
Strony: 275–287
pdfpełen tekst

Abstract:
The relatively recent widespread diffusion of International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) has generated a series of consequences which were the subject of fruitful research and studies, both in the accounting profession and in the process of accounting harmonization (Camfferman, Zeff 2006).
The role of international standards is dominated by Anglo-American accounting thought and most of the standards follow the Western view of accounting. But over the past 25 years, a complex network of interlinked economic, social and political changes have contributed to the wealth held by Muslims and to their need to make the most of this wealth in accordance with the principles of Islam (Dima, David, Paiusan 2010). Furthermore, the current standards, which are based on conventional frameworks, seem insufficient to guide Islamic financial institutions. In this respect, the aim of this article is to focus on analysis of the acceptance and harmonization process of these standards in countries with different accounting traditions and institutional conditions. Islamic countries are particularly involved in this new process, and the uptake of these standards in these areas is among the objectives of the IAS/IFRS Board. This paper gives a short presentation of the main characteristics of Islamic accounting and then focuses on the ongoing process of the IASB that aims to increase its outreach efforts for the best acceptance of IFRS also in the Islamic world.
Keywords: accounting harmonization, Islamic financial report

HARMONIZACJA I ZWIĘKSZENIE SPÓJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ W ISLAMSKIEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI RACHUNKOWEJ

Streszczenie:
Stosunkowo niedawne szerokie rozprzestrzenienie się Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wytworzyło serię konsekwencji, które były przedmiotem owocnych badań i studiów zarówno w profesji rachunkowości, jak i w procesie harmonizacji rachunkowości (Camfferman, Zeff 2006). Rola międzynarodowych standardów jest zdominowana przez rachunkową myśl anglo-amerykańską, a większość standardów podąża za zachodnim spojrzeniem na rachunkowość. Ale przez ostatnie 25 lat złożona sieć powiązanych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych wpłynęła na bogactwo posiadane przez Muzułmanów i ich potrzebę, żeby jak najwięcej tego bogactwa powstało w zgodzie z zasadami Islamu (Dima, David, Paiusan 2010). Ponadto, obecne standardy, które bazują na konwencjonalnych strukturach, zdają się niewystarczające do stosowania przez islamskie instytucje finansowe. W tym świetle, celem tego artykułu jest skupienie się na analizie akceptacji i procesu harmonizacji tych standardów w krajach z innymi tradycjami rachunkowości i stanem instytucji. Kraje islamskie są szczególnie zaangażowane w ten nowy proces, a uznanie tych standardów w tych obszarach jest wśród celów Rady MSR/MSSF. Ten artykuł prezentuje główne cechy islamskiej rachunkowości i skupia się następnie na postępującym procesie w Radzie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, która dąży do wzrostu swoich wysiłków dla najlepszej akceptacji MSSF również w świecie islamskim.
Słowa kluczowe: harmonizacja rachunkowa, islamski raport finansowy