Zeszyty naukowe
Autor: Renata Karkowska 289
Strony: 289–298
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Przedmiotem badania jest analiza przyczynowości spreadu kredytowego i płynności na rynku obligacji skarbowych w wybranych krajach europejskich. Szczególnym celem badania było ustalenie związków przyczynowych pomiędzy spreadami kredytowymi i płynności obligacji skarbowych wybranych państw europejskich, w tym kraju o podwyższonym poziomie ryzyka, jakim jest Grecja. Analiza została przeprowadzona w dwóch próbach: 1) dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, reprezentowanych przez Polskę i Czechy, 2) dla krajów rozwiniętych – Austrii i Francji, w okresie kryzysu finansów publicznych 2010–2013. W tym celu zastosowano test przyczynowości Grangera, którego procedura opiera się na modelach wektorowej autoregresji – VAR.
Słowa kluczowe: spread kredytowy, płynność, rynek obligacji skarbowych, model VAR, test przyczynowości Grangera

CAUSALITY ANALYSIS OF CREDIT AND LIQUIDITY SPREAD IN GOVERNMENT BOND MARKETS FOR SELECTED EUROPEAN COUNTRIES

Abstract:
The object of the study is the causality analysis of credit and liquidity spread in the Treasury bond market in selected European countries. The specific aim of the study is to determine the causal relationships between credit and liquidity spread of Treasury bonds in selected European country, including changes in Greece market. The analysis was conducted in two trials: 1) for the countries of Central and Eastern Europe, represented by Poland and Czech Republic, 2) for developed countries – Austria and France, during the crisis of public finances from 2010 to 2013. For this purpose used Granger causality test, the procedure is based on vector autoregression models – VAR.
Keywords: credit spreads, liquidity, treasury bonds market, model VAR, Granger causality test